Курсҳои омӯзишӣ

Ќадри Модар

                 Ќадри Модар


Ассалому алайкум  њамсабаќони азиз ва устодони гиромиќадр, иљозат фармоед  банда чанд сухане дар васфи бењтарин 

дўсту ѓамхори тамоми башарият, ки бо як дуъою табассум ва оѓуши гарми  хеш ба љисму љони мо рўњи тозае мебахшад,  бигуям.


Кист модар? он ки  дастатро гирифт,


Кист модар? он ки  парвардат ба љон.


Кист модар? он ки  мењрат ёд дод, 


Кист модар? он ки  номаш номе аз нури Худост.


Модар, чи калимаи зебоест, ки аз шуниданаш вуљуди касро эњсосоте фаро мегирд. Модар,  њарќадар љуcтуљу  кардам 

килимае пайдо кунам, то тавонад  маќому манзалати  туро он тавре  ки  шоистаи   ситоиш кунад, наёфтам.  Модар, эй 

латифтарин гули бўстони њастї, Модар бењтарини муќадасоти  руйи замин аст, ки  њељ неъматеро ба Ўбаробар карда намешавад 

ва њељ  кас љойи ўро гирифта наметавонад. Сарчашмаи тамоми покињо домони уст,ки мардро ба меърољ бароварда мерасонад. 

Модар, хуштар аз њузури ту њељ љое аз курраи хокї надидаам ва хељгоњ нахоњам дид,  њузури  ту ошёнаи гарми кўдакї  ва оромиши 

даврони љавонист.Ту насиме њастї  дар хаёли дилангези сўбњ.Модар, эй сояи алтофи Худовандї,    эй саросар њама мењр, ки  ёдат 

њама оромишї ман аст.


Зеботарин таърифе, ки дар васфи  модар будааст, ин он ќавли Њабиби Худованд аст,ки  фармудааст: « Бињишт  дар зери ќадамњои модарон аст».


                   Рамзи ишќи љовидонї, модар аст,


                   Кимиёи зиндагонї, модар аст.


                   Ин ки фармудаст он менусиришт, 


                   Зери пои модарон бошад  «Бињишт».


                                                                                  


                              ****


                    Эй ситеѓи ќуллањои сарнавишт,


                    Зери пои туст мафњуми бињишт.


                    Шири ту хуни рагу љони башар,


                    Эй туи мазмуни имони башар.


                    Ту њавои мо, њама хоњони ту,


                    Ту куљої, ки  њама њайрони ту.


                    Дасти мо бигрифтиву боло шудем,


                    Худ фусурдї, гарчи мо воло шудем.


                    Орзуи њоли бењтар доштан, 


                    Лаззати як лањза Модар доштан. 


Иловаи шарҳ

Гузоштани шарҳ

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив